Vartotojams:

Įstatai


L
ietuvos želdintojų ir dekoratyvinių augalų augintojų asociacijos

ĮSTATAI

 

I.                   BENDROJI DALIS

 

1.1 Lietuvos želdintojų ir dekoratyvinių augalų augintojų asociacija (toliau- Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma - asociacija.

1.2 Asociacijos oficialus pavadinimas - Lietuvos želdintojų ir dekoratyvinių augalų augintojų asociacija.

1.3 Asociacija yra želdinimo, želdinių priežiūros bei su želdinimu susijusias paslaugas teikiančias ir dekoratyvinius augalus auginančių fizinių ir juridinių asmenų savanoriška sąjunga, atstovaujanti jų ekonominiams ir juridiniams interesams, siekianti mažiausiomis sąnaudomis aprūpinti juos reikiama informacija apie efektyvesnį paslaugų teikimą, vienijanti jos narius bei koordinuojanti jų veiksmus gerinant želdinimo ir želdinių priežiūros teikimą ir siūlant tik geros kokybės dekoratyvinius augalus.

1.4 Pagal prievoles Asociacija atsako visu savo turtu ir neatsako už jos narių priimtus įsipareigojimus.

1.5 Asociacija turi ir gali įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja veiklos tikslams, nustatytiems Lietuvos Respublikos Civiliniame Kodekse, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatyme ar šiuose įstatuose. Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę -  komercinę veiklą, kuri neprieštarauja šiems įstatams bei reikalinga Asociacijos tikslams pasiekti.

1.6 Asociacijos veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Asociacijos įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir šiais įstatais.

1.7 Asociacijos finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

1.8 Asociacijos buveinė keičiama valdybos sprendimu.

1.9 Asociacija turi antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąją sąskaitą, simboliką.

1.10 Asociacija įsteigta neribotam terminui.

 

II.                ASOCIACIJOS TIKSLAI, FUNKCIJOS IR VEIKLOS KRYPTYS

 

2.1. Asociacijos tikslai:

             2.1.1.  Lietuvos fizinių ir juridinių asmenų, užsiimančių želdinimu ir želdinių priežiūra bei

su želdinimu susijusių ir auginančių dekoratyvinius augalus, suvienijimas, siekiant sukurti pažangų požiūrį į teritorijų želdinimą ir priežiūrą, savo darbais puoselėti Lietuvos kraštovaizdį;

            2.1.2. Asociacijos ir jos narių interesų atstovavimas ir gynimas visose valstybės valdžios ir valdymo, savivaldybių ir teisėsaugos institucijose, kitose įmonėse, įstaigose, organizacijose Lietuvoje ir/arba užsienio valstybėse;

2.1.3. Sąlygų glaudesniam savo narių bendradarbiavimui tarpusvyje bei su kitomis analogiškomis Lietuvos ir užsienio šalių organizacijomis sudarymas;

2.1.4. žinių apie želdinimą, kraštotvarką, dekoratyvinių augalų auginimą ir priežiūrą, bei augalų introdukciją kaupimas, jų apdorojimas ir platinimas Asociacijos narių tarpe ir visuomenėje.

2.1.5  reklamos organizavimas, visuomenės nuomonės formavimas;

2.1.6  Asociacijos veiklos perspektyvinės programos bei projektų rengimas ir vykdymas;

2.1.7  narių darbui reikalingų metodikų ir rekomendacijų rengimas;

2.1.8  seminarų bei praktinių užsiėmimų, diegiant naujas technologijas, organizavimas ir rengimas;

2.1.9  parodų rengimas ir dalyvavimas jose;

2.1.10  dalyvavimas kitų asociacijų vekloje.

2.2  Asociacija turi teisę:

             2.2.1  valdyti, naudoti jai priklausantį turtą ir lėšas bei jas disponuoti;

             2.2.2  sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;

             2.2.3  jungtis į asociacijų sąjungą (konfederaciją) ir išstoti iš jos;

             2.2.4  stoti į tarptautines oraganizacijas;

             2.2.5. teikti pasiūlymus, susijusius su Asociacijos tikslais (interesais), LR Seimui, Vyriausybei, Aplinkos ir Žemės ūkio, bei kitoms ministerijoms ir institucijoms.

2.3  Asociacija vykdo šią veiklą;

             2.3.1  rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa;

             2.3.2  viešosios nuomonės tyrimas;

             2.3.3  mugių, parodų ir suvažiavimų rengėjų veikla;

             2.3.4  kvalifikacijos tobulinimas;

             2.4.4  visuomeninių organizacijų veikla;

             2.4.5  fizinės gerovės užtikrinimo veikla.

 

III. ASOCIACIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS.

NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO TVARKA

 

3.1 Asociacijos nariu gali būti kiekvienas veiksnus, 18 metų sulaukęs fizinis asmuo ir juridinis asmuo, užsiimantis dekoratyvinių augalų auginimu arba želdinimu ir/ arba teikiantys su želdinimu susijusias paslaugas ne mažiau kaip paskutinius trejus metus, nustatyta tvarka sumokėjęs stojamąjį mokestį bei mokantis nario mokesčius ir suinteresuoti Asociacijos veikla. Asociacijos nariais taip pat gali būti ir kitų valstybių juridiniai ar fiziniai asmenys, atitinkantys ankščiau nurodytas sąlygas. Nariams, kurie yra juridiniai asmenys, Asociacijoje atstovauja juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Minimalus asociacijos narių skaičius yra trys.

3.2. Narystės Asociacijoje klausimus sprendžia visuotinis Asociacijos narių susirinkimas. Asmenys, pageidaujantys tapti Asociacijos nariais, pateikia visuotiniam Asociacijos narių susirinkimui raštišką prašymą ir dviejų Asociacijos narių rekomendacijas. Sprendimas dėl pripažinimo Asociacijos nariu priimamas visuotinio Asociacijos narių susirinkimo 2/3 balsų dauguma ir patvirtinamas įrašu narių registracijos knygoje. Narys įrašomas į narių registracijos knygą tik esant sumokėtam stojamajam nario mokesčiui. Asociacijos narių įskaitą tvarko Asociacijos prezidentas ar jo įgaliotas asmuo.

3.3. Asociacijos veiklai užtikrinti per 1 (vieną) mėnesį nuo pripažinimo Asociacijos nariu dienos Asociacijos narys sumoka stojamąjį nario mokestį. Stojamojo ir metinio nario mokesčių dydžius, valdybos teikimu, nustato visuotinis Asociacijos narių susirinkimas.

3.4. Asociacijos nariai turi teisę bet kada išstoti iš Asociacijos, prieš tai pateikę prašymą raštu Asociacijos prezidentui. Pasibaigus narystei, sumokėti nario mokesčiai ar įnašai, Asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas buvusiam Asociacijos nariui negrąžinami.

3.5.  Narys gali būti pašalinamas iš Asociacijos šiais atvejais:

             3.5.1  jei nesilaiko šių įstatų, visuotinio Asociacijos narių susirinkimo sprendimų;

             3.5.2 kai visuotinis Asociacijos narių susirinkimas nusprendžia, kad nario veikla kenkia Asociacijos interesams;

             3.5.3  Asociacijos narys sudarė sandorius, pasinaudodamas iš Asociacijos gauta informacija, kurie padarė nuostolių kitiems Asociacijos nariams;

3.6 Asociacijos narys gali būti kitų asociacijų nariu, prieš 7 (septynias) dienas apie tai raštu informavęs Asociacijos prezidentą.

3.7  Asociacijos nariai turi teisę:

             3.7.1  dalyvauti ir balsuoti visuotiniame Asociacijos narių susirinkime (vienas Asociacijos narys turi vieną balsą);

             3.7.2  gauti informaciją apie Asociacijos veiklą;

             3.7.3  naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;

             3.7.4  dalyvauti Asociacijos renginiuose;

             3.7.5  išstoti iš Asociacijos;

             3.7.6  kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

3.8  Asociacijos nariai privalo:

             3.8.1  laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų, šių įstatų, bei vykdyti Asociacijos valdymo organų sprendimus;

            3.8.2  dalyvauti visuotiniuose Asociacijos narių susirinkimuose;

            3.8.3  sumokėti stojamąjį mokestį ir reguliariai mokėti nario mokestį;

            3.8.4  nevykdyti veiklos, kuri kenktų Asociacijai ir kitų jos narių veiklai;

            3.8.5  saugoti su Asociacijos veikla susijusias Asociacijos paslaptis.

3.9  Asociacija gali Turėti Garbės narius. Garbės nariu gali būti fizinis asmuo. Garbės nario vardo suteikimo kriterijus ir taisykles nustato ir tvirtina visuotinis Asociacijos narių susirinkimas. Siūlyti suteikti garbės nario vardą turi Asociacijos valdyba arba ne mažiau kaip 1/5 Asociacijos narių.

 

III.             ASOCIACIJOS VALDYMAS

 

4.1  Asociacijos organai yra: visuotinis Asociacijos narių susirinkimas, valdyba ir prezidentas. Asociacija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus.

 

VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

4.2  Visuotinis Asociacijos narių susirinkimas yra  aukščiausias Asociacijos organas, kuris:

            4.2.1  keičia Asociacijos įstatus;

            4.2.2  nustato Asociacijos tikslus ir uždavinius;

            4.2.3  renka bei atšaukia Asociacijos valdybos narius, nustato  Asociacijos valdybos narių skaičių;

            4.2.4  nustato Asociacijos nario mokesčio dydį, tikslinių įnašų dydį bei mokėjimo tvarką;

             4.2.5 priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

4.2.6  priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu, išskyrus tokius juridinius asmenis, kurių civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota;

            4.2.7  tvirtina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;

            4.2.8  svarsto prašymus ir priima sprendimus dėl naujų narių priėmimo į Asociaciją;

            4.2.9  priima sprendimą dėl Asociacijos nario pašalinimo iš Asociacijos

            4.2.10. Sprendžia kitus visuotinio Asociacijos narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.

4.3 Visuotinis Asociacijos narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Neeilinis Asociacijos narių susirinkimas šaukiamas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/5 Asociacijos narių, Asociacijos valdyba, Asociacijos prezidentas.

4.4  Visuotiniame Asociacijos narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai. Vienas Asociacijos narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.

4.5 Visuotinis Asociacijos narių susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 visų Asociacijos narių. Jei visuotinis Asociacijos narių susirinkimas neįvyksta dėl per mažo dalyvių skaičiaus, ne vėliau kaip per vieną mėnesį turi būti sušaukiamas pakartotinis Asociacijos narių susirinkimas, turintis teisę priimti sprendimus neįvykusio Asociacijos narių susirinkimo dienotvarkės klausimais, nepriklausomai nuo dalyvių skaičiaus.

4.6  Sprendimai priimami paprasta visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų dauguma. Sprendimai dėl klausimų, nurodytų šių įstatų 4.2.1, 4.2.5, ir 4.2.8 punktuose, priimami ne mažesne kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų dauguma.

 

VALDYBA

4.7  Asociacijos valdybą  2 (dvejiems) metams renka visuotinis Asociacijos narių susirinkimas. Valdybos narių skaičių nustato visuotinis Asociacijos narių susirinkimas. Valdybos narių kadencijų skaičius neribojamas.

4.8  Valdyba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas, kuris:

            4.8.1  iš valdybos narių valdybos kadencijai renka Asociacijos prezidentą;

            4.8.2  svarsto ir tvirtina Asociacijos darbo planus;

            4.8.3  ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo kiekvienų finansinių metų pabaigos parengia ir visuotiniam narių susirinkimui pateikia Asociacijos veiklos ataskaitą;

            4.8.4  priima sprendimą sušaukti visuotinį Asociacijos narių susirinkimą;

            4.8.5 įgyvendina visuotinio narių susirinkimo uždavinius, sprendžia einamuosius klausimus;

            4.8.6 sprendžia kitus valdybos kompetencijai priskirtus klausimus.

4.9  Valdybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius. Posėdis laikomas teisėtu, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 valdybos narių.

4.10  Valdybos sprendimai priimami balsuojant. Priimtas sprendimas laikomas teisėtu, jei už jį balsuoja ne mažiau kaip 1/2 posėdyje dalyvaujančių valdybos narių. Visi valdybos nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirstę po lygiai, lemia Asociacijos prezidento balsas.

4.11  Asociacijos valdyba ar jos nariai gali būti atšaukti visuotinio Asociacijos narių susirinkimo sprendimu.

4.12 Asociacijos valdybos pirmininkas organizuoja valdybos darbą, kviečia valdybos posėdžius, užtikrina susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolavimą (protokolus pasirašo prezidentas ir sekretorius).

 

PREZIDENTAS

4.12  Asociacijos Prezidentas yra vienasmenis Asociacijos valdymo organas, valdybos renkamas 2 (dviejų) metų laikotarpiui. Asociacijos Prezidentas yra Asociacijos valdybos narys. Asociacijos Prezidento teisės ir pareigos:

            4.12.1  atstovauti Asociaciją;

            4.12.2 sudaryti sandorius Asociacijos vardu;

            4.12.3  disponuoti Asociacijos piniginėmis lėšomis, atidaryti sąskaitas bankuose.

            4.12.4 teikti tvirtinti valdybai vyriausiąjį finansininką arba juridinį asmenį, atliekantį vyriausiojo finansininko pareigas;

            4.12.5. sudaryti/nutraukti darbo ar kitas sutartis su vyriausiuoju finansininku arba juridiniu asmeniu, kuris atlieka vyriausiojo finansininko pareigas.

4.14  Asociacijos prezidentas gali būti ir valdybos pirmininkas. Asociacijos prezidentas veikia išimtinai Asociacijos interesais ir savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Asociacijos įstatais bei visuotinio Asociacijos narių susirinkimo ir valdybos priimtais sprendimais.

 

V. LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO, ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

5.1. Asociacijos pajamos ir lėšos naudojamos visuotinio Asociacijos narių susirinkimo sprendimu. 5.2. Asociacijos finansinę veiklą periodiškai tikrina revizorius, kurį dviem metams renka visuotinis Asociacijos susirinkimas. Juo gali būti fizinis asmuo, turintis kvalifikacijos diplomą, arba juridinis asmuo, turintis teisę teikti audito paslaugas. Revizoriumi negali būti valdybos narys arba administracijos darbuotojas.

5.2  Revizorius tikrina metų finansinę atskaitomybę, Asociacijos narių susirinkimo ar valdybos pavedimu atlieka finansinius buhalterinius patikrinimus ir apie jų rezultatus praneša artimiausiame Asociacijos narių susirinkime arba valdybos posėdyje.

5.3  Valdyba ir Asociacijos prezidentas privalo pateikti revizoriui jo reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus.

 

VI. PRANEŠIMŲ, DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PASKELBIMO BEI PATEIKIMO TVARKA

 

6.1  Valdybos įgaliotas asmuo, vadovaudamasis valdybos sprendimu, likus ne mažiau kaip 14 (keturiolikai) dienų iki visuotinio narių susirinkimo dienos, o pakartotinio narių susirinkimo atveju - likus ne mažiau kaip 10 (dešimčiai) dienų iki susirinkimo dienos, kiekvienam Asociacijos nariui elektroniniu paštu, o tais atvejais, kai narys neturi elektroninio pašto - registruotu laišku praneša organizuojamo visuotinio Asociacijos narių susirinkimo datą, laiką, vietą, dienotvarkės klausimus ir visą kitą reikalingą informaciją, kurią būtina pranešti pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą.

6.2 Raštiškam pranešimui prilygsta pranešimas, išiųstas nario nurodytu elektroninio pašto adresu su patvirtinimu apie pranešimo gavimą.

6.3  Pranešimai apie valdybos susirinkimus siunčiami Asociacijos valdybos patvirtinta tvarka.

6.4  Dokumentai ir visa kita informacija apie Asociaciją, jos veiklą, visuotinio narių susirinkimo, valdybos, Asociacijos prezidento priimtus sprendimus pateikiama Asociacijos nariui pareikalavus Asociacijos buveinėje, taip pat skelbiama Asociacijos interneto svetainėje.

6.5  Visi pranešimai ir skelbimai, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir šiuos įstatus skelbtini viešai, skelbiami dienraštyje „Valstiečių laikraštis".

 

VII. ASOCIACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI

JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

 

7.1  Asociacija turi teisę steigti filialus ir atstovybes. Asociacijos filialai ir atstovybės steigiamos bei jų veikla nutraukiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu Kodeksu, kitais teisės aktais bei šiais įstatais. Sprendimus dėl filialų ar atstovybių steigimo, jų veiklos nutraukimo, nuostatų patvirtinimo bei vadovų paskyrimo priima Asociacijos valdyba pritarus visuotiniam Asociacijos narių susirinkimui 2/3 balsų dauguma.

 

VIII. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

 

8.1  Asociacijos įstatai keičiami visuotinio Asociacijos narių susirinkimo sprendimu, ne mažiau 2/3 susirinkime dalyvaujančių balsų. Pakeistus įstatus pasirašo Asociacijos prezidentas ar visuotinio Asociacijos narių susirinkimo įgaliotas asmuo. Pakeisti įstatai įsigalioja nuo pakeistų įstatų įregistravimo juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.

 

ĮSTATAI PRIIMTI                                            

Visuotiniame Asociacijos narių susirinkime

2010  m. balandžio mėn. 12 d.

 

 

Visuotinio Asociacijos narių susirinkimo įgaliotas asmuo

Vytautas Rumba